ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย : ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒๐๐๐๐-๑๖๐๖) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,21:35  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัย:ประมาณราคา
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภร คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,18:45  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย ; ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:13  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย ; การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้บทความการอ่านออกเสียงสอดแทรก
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:07  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย ; การเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงเสียดแทรก (Tongue Twister) ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/9 โดยใช้บทความการฝึกอ่านออกเสียง
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:05  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย ; การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทความภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:05  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย ; ความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/11 ที่มีต่อครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:04  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาอิสระ ; ผลการศึกษาการใช้บทเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:03  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยทางการศึกษา ; ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์กร พงษ์วิภูติเมธากุล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,19:02  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สะตีมเกมิฟิเคชัน
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภร คุ้มมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,22:19  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..