แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

นายประทีป ก่ำพัด
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

นายวรฐ อัศวลาภสกุล
ครู คศ.3

นายวศิน สินลารัตน์
ครู คศ.3